ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 18 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 118 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 218 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 318 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 418 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)18 พ.ย. 2561 6:00 น.4 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 พ.ย. 2561 6:30 น.2 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)4 ธ.ค. 2561 6:30 น.12 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 พ.ย. 2561 6:30 น.2 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )13 ม.ค. 2562 6:30 น.10 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม18 พ.ย. 2561 6:30 น.3 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 18 พ.ย. 2561 6:30 น.2 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 18 พ.ย. 2561 6:30 น.24 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า24 ธ.ค. 2561 6:30 น.24 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 18 พ.ย. 2561 6:30 น.2 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 7 ม.ค. 2562 6:00 น.30 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา7 ม.ค. 2562 6:00 น.30 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น10 เม.ย. 2562 6:30 น.20 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา18 พ.ย. 2561 6:30 น.18 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 ม.ค. 2562 6:30 น.31 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค27 มี.ค. 2562 6:30 น.27 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ม.ค. 2562 8:30 น.10 ม.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค3 มี.ค. 2562 6:30 น.14 มี.ค. 2562 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19