ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 30 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 130 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 230 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 330 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปี 430 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)30 ต.ค. 2559 6:00 น.12 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 พ.ย. 2559 6:30 น.24 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)25 พ.ย. 2559 6:30 น.5 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 พ.ย. 2559 6:30 น.24 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )6 ม.ค. 2559 6:30 น.16 ก.พ. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม13 พ.ย. 2559 6:30 น.24 พ.ย. 2559 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 13 พ.ย. 2559 6:30 น.24 พ.ย. 2559 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 1 พ.ย. 2559 6:30 น.11 ธ.ค. 2559 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า12 ธ.ค. 2559 6:30 น.26 ก.พ. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 13 พ.ย. 2559 6:30 น.24 พ.ย. 2559 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 9 ก.พ. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา9 ก.พ. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น5 เม.ย. 2559 6:30 น.12 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา13 พ.ย. 2559 6:30 น.13 พ.ย. 2559 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา3 ม.ค. 2560 6:30 น.31 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค28 มี.ค. 2560 6:30 น.28 มี.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค15 ม.ค. 2560 8:30 น.19 ม.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 ก.พ. 2560 6:30 น.9 มี.ค. 2560 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19