ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 26 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 126 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 226 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 326 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 426 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)26 มี.ค. 2560 6:00 น.2 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 เม.ย. 2560 6:00 น.18 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)22 เม.ย. 2559 6:00 น.11 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 เม.ย. 2560 6:00 น.18 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )12 พ.ค. 2560 6:30 น.18 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม9 เม.ย. 2560 6:00 น.18 เม.ย. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 9 เม.ย. 2560 6:00 น.18 เม.ย. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 26 มี.ค. 2560 6:00 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า24 เม.ย. 2560 6:00 น.10 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า24 เม.ย. 2560 6:00 น.10 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา9 เม.ย. 2560 6:00 น.9 เม.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา23 เม.ย. 2560 6:00 น.7 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค15 มิ.ย. 2560 6:30 น.15 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ค. 2560 8:30 น.1 มิ.ย. 2560 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19