ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 5 ต.ค. 2560 6:00 น.26 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 15 ต.ค. 2560 6:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 25 ต.ค. 2560 6:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 35 ต.ค. 2560 6:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 45 ต.ค. 2560 6:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)5 ต.ค. 2560 6:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)25 พ.ย. 2559 6:30 น.5 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )6 ม.ค. 2559 6:30 น.16 ก.พ. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 19 พ.ย. 2560 6:30 น.2 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 7 ม.ค. 2560 6:00 น.15 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา7 ม.ค. 2560 6:00 น.15 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น10 เม.ย. 2561 6:30 น.17 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 พ.ย. 2560 6:30 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา3 ม.ค. 2560 6:30 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค27 มี.ค. 2561 6:30 น.27 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค7 ม.ค. 2561 8:30 น.14 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 ก.พ. 2561 6:30 น.8 มี.ค. 2561 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19