ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 25 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 125 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 225 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 325 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 425 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 มี.ค. 2561 6:00 น.1 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)23 เม.ย. 2561 6:00 น.14 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )15 พ.ค. 2561 6:30 น.31 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 123 เม.ย. 2561 6:30 น.9 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า16 เม.ย. 2561 6:00 น.22 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า24 เม.ย. 2561 6:00 น.10 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา16 เม.ย. 2561 6:00 น.16 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา22 เม.ย. 2561 6:00 น.6 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค14 มิ.ย. 2561 6:30 น.14 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 มิ.ย. 2561 8:30 น.10 มิ.ย. 2561 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19