ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การประเมินการเรียนการสอน Online(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัย เปิด ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2559

ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2560


การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของการเรียนการสอน และ ส่วนของปัจจัยเกื้อหนุน หลังจากนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ประเมินส่วนของปัจจัยเกื้อหนุนด้วย เพื่อทางมหาวิทยาลัย จะได้นำข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ไปปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ในการประเมินการเรียนหากวิชาใดนักศึกษาไม่ทำการประเมิน ฯ นักศึกษาจะไม่สามารถทราบผลการเรียนในรายวิชานั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
 2.อาคารสำหรับการสอบ
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา โปรดทราบ
ในการสอบทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดอาคารสำหรับการสอบ ดังนี้
อาคารแย้มชุติ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A คือ อาคารฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย B คือ อาคารฝั่งคณะบริหารธุรกิจ

อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย G
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์ :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย I

อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) :
ห้องที่ขึ้นต้นด้วย L
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 3.การประกาศผลรายวิชา(ด่วน)
สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานปลายทางในการรับข้อมูลผลการศึกษาจากคณะวิชา เพื่อนำเข้าสู่ระบบ ดังนั้นการประกาศผลจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำวิชาและคณะวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยทั่วไปเกรดรายวิชาจะถูกประกาศหลังกำหนดประกาศผลสอบแล้วประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน ฯ   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2557
 4.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์
สำนักทะเบียนและประมวลผลยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์ค่ะ นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ โดยใส่ข้อมูลรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน เป็นรหัสประจำตัวของนักศึกษาได้เลยค่ะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน ฯ   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19