สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-0)
005004 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005005 Civilization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005008 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ โลกทัศน์ และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006000 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-0)
006001 Society, Economy, Politics and Goverment in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006006 Technology and Rual Development
 เทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบท
3 (3-0-0)
006007 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
006008 Introduction to Accounting
 บัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007001 General English 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (2-1-0)
007002 General English 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (2-1-0)
007005 English for Meetings and Negotiation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการเจรจาต่อรอง
3 (2-1-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007007 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน
3 (2-1-0)
007008 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (2-1-0)
007009 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-0)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
009000 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-1-0)
009001 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-1-0)
009002 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-1-0)
009003 Tennis
 เทนนิส
1 (0-1-0)
009004 Takrao
 ตะกร้อ
1 (0-1-0)
009005 Soccer
 ฟุตบอล
1 (0-1-0)
009006 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-1-0)
009007 Bridge
 บริดจ์
1 (0-1-0)
009008 Modern Dance
 การเต้นรำสมัยใหม่
1 (0-1-0)
009009 Thai Dance
 รำไทย
1 (0-1-0)
009010 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-1-0)
009011 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-1-0)
009012 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-1-0)
009013 Singing
 การขับร้อง
1 (0-1-0)
009014 Vallaball
 วอลเลย์บอล
1 (0-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory II
 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
191001 Workshop Practice
 งานฝึกฝีมือช่าง
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192003 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 76
 2.3.1   บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 58
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-0)
113310 Thermofluids
 เทอร์โมฟลูอิดส์
3 (3-0-0)
113610 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-1-0)
122103 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122104 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-1-0)
132201 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)
132304 Tools Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-0)
133301 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
133401 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-0)
133403 Industrial Quality Control
 การควบคุมคุณภาพการผลิต
3 (3-0-0)
133405 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
133501 Automation
 ระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
133502 Automation Laboratory
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1 (0-3-0)
133601 Operations Research
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
133603 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
133610 Study and Work
 การศึกษาและดูงาน
1 (0-1-0)
134404 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-0)
134406 Industrial Project Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-0)
134407 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
134410 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)
134604 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3 (3-0-0)
134608 Industrial Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-1-0)
134609 Industrial Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0-2-0)

 2.3.2   เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
133305 Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM)
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออก แบบและการผลิต
3 (2-1-0)
133605 Industrial Pollution and Control
 มลพิษทางอุตสาหกรรมและการควบคุม
3 (3-0-0)
133606 Management Information Systems
 การจัดการระบบข้อมูล
3 (2-1-0)
133607 Computer Integrated Manufacturing
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบรวม
3 (2-1-0)
133608 Logistics and Supply Chain Management
 การส่งกำลังบำรุงและการจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-0)
134306 NC Machine-Programming
 การเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
134409 Computer for Industrial Engineering
 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม อุตสาหการ
3 (3-0-0)
134606 Industrial and Environment Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
134610 Special Topics in Industrial Engineering
 หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-0)
134611 Industrial Engineering Seminar
 การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-1-0)
135302 Materials Handling Equipment
 การขนถ่ายลำเลียงวัสดุ
3 (3-0-0)
135303 Ergonomics
 วิศวกรรมมนุษย์
3 (3-0-0)
135307 Manufacturing Process Analysis
 การวิเคราะห์กระบวนการการผลิต
3 (3-0-0)
135308 Industrial Packaging
 การบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
135402 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-0)
135408 Forecasting
 การพยากรณ์
3 (3-0-0)
135411 Industrial Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
135412 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
135503 System Engineering
 วิศวกรรมระบบ
3 (3-0-0)
135504 Inventory Control
 การควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-0)
135602 Simulation
 การจำลองสถานการณ์
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19