สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005004 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005005 Man and Literary Works
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005010 Religious Studies and Moral Practice
 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006000 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-0)
006001 Society, Economy, Politics and Goverment in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006006 Community Business Study
 ธุรกิจชุมชนศึกษา
3 (3-0-0)
006007 Self-Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006008 Technique and Psychology Computer Presentation
 เทคนิคและจิตวิทยาการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
006009 Office Psychology
 จิตวิทยาในสำนักงาน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007001 General English 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (2-1-0)
007002 General English 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (2-1-0)
007003 General English 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (2-1-0)
007004 General English 4
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 4
3 (2-1-0)
007005 English for Meetings and Negotiation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการเจรจาต่อรอง
3 (2-1-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007007 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน
3 (2-1-0)
007008 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (2-1-0)
007009 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007014 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-1-0)
008003 Applied Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory II
 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-0)
112102 Mechanical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-0)
112201 Engineering Mechanics II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
112301 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
112302 Thermodynamics I
 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
3 (3-0-0)
112303 Thermodynamic 2
 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-0)
122103 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122104 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-1-0)
132201 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)
191001 Workshop Practice
 งานฝึกฝีมือช่าง
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192003 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 76
 2.3.1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-0)
112201 Engineering Mechanics II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
112301 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
112302 Thermodynamics I
 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
3 (3-0-0)
112303 Thermodynamic 2
 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-0)
113102 Machine Design I
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-0)
113202 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-0)
113304 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-0)
113305 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-0)
113306 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-0)
113401 Measurement and Instrumentation
 การวัดและอุปกรณ์วัดคุม
3 (3-0-0)
113601 Professional Practice
 การฝึกงานวิศวกรรม
1 (0-1-0)
113602 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-1-0)
113603 Mechanical Engineering Laboratory II
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-1-0)
114103 Machine Design II
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-0)
114203 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-0)
114307 Air Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-0)
114309 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-0)
114402 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
114604 Mechanical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-1-0)
114605 Mechanical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2 (0-2-0)
122103 Electrical Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122104 Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-1-0)
132201 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)
134410 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3.2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113308 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-0)
114310 Thermal System Design
 การออกแบบระบบทางความร้อน
3 (3-0-0)
114311 Gas Turbine
 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
3 (3-0-0)
114312 Alternative Energy
 พลังงานทดแทน
3 (3-0-0)
114313 Energy Management in Building and Industry
 การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
114314 Plumbing System Design
 การออกแบบระบบท่อ
3 (3-0-0)
114315 Indusbing Ventilation
 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
114316 Smoke Control in Fire Exit
 การควบคุมควันไฟในทางหนีไฟ
3 (3-0-0)
114403 Hydraulic and Pneumatic
 ระบบไฮดรอลิกและนิวมาติก
3 (3-0-0)
114405 Numerical Methods
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0-0)
114501 Automotive Engineering I
 วิศวกรรมยานยนต์ 1
3 (3-0-0)
114502 Automotive Engineering II
 วิศวกรรมยานยนต์ 2
3 (3-0-0)
114503 Automotive Engineering 3
 วิศวกรรมยานยนต์ 3
3 (3-0-0)
114504 Automotive Engineering 4
 วิศวกรรมยานยนต์ 4
3 (3-0-0)
114505 Combustion
 การเผาไหม้
3 (3-0-0)
114506 Lubrication
 การหล่อลื่น
3 (3-0-0)
123307 Electromechanical Energy Conversion
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
3 (3-0-0)
133301 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
133601 Operations Research
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
133603 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
134206 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-0)
134407 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
134604 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมซ่อมบำรุง
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19