สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005004 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005005 Man and Literary Works
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005010 Religious Studies and Moral Practice
 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Self-Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006012 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
3 (0-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006014 Thonburi Studies
 ธนบุรีศึกษา
1 (1-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Background of Thai Literature
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 English for Listening and Speaking
 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและพูด
3 (2-1-0)
007018 Reading English
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007019 English for Careers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
3 (2-1-0)
007020 English for Careers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 108
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
121108 Basic Engineering Training
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3 (3-0-0)
122101 Electric Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122103 Fundamental of Electrical Engineering
 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122104 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-1-0)
122301 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123501 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
123509 Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-0)
123601 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-0)
123602 Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
192006 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122102 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122106 Electric Circuit Analysis
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัด
1 (0-3-0)
122201 Electrical Measurements and Instrumentation
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123302 Electromechanical Energy Conversion I
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-0)
123304 Electromechanical Energy Conversion 2
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
123308 Electromechanical Energy Conversion Laboratory
 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
123401 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
123503 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
124306 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-0)
124402 Electric Power Plant and Substation
 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
3 (3-0-0)
124403 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124404 Electric Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124405 Electrical Power Systems
 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-0)
124504 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
124505 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-0)
124506 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
124701 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)

 2.3.2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
123604 Programmable Logic Control System
 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
3 (3-0-0)
123605 Advance Control System
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-0)
123607 Industrial Motor Contral
 การควบคุมมอเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
123702 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-0)
123901 Electrical Energy Management
 การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123902 Renewable Energy System
 ระบบพลังงานทดแทน
3 (3-0-0)
124406 Power System Stability
 ความเสถียรของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124407 Impove Power Factor and Harmonics in Electrical
 การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124412 Power Quality
 คุณภาพกำลังไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124413 Special Topics in Electrical Power System
 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124507 Microcontroller in Control System
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานระบบควบคุม
3 (3-0-0)
124511 Power Electronics Applications
 การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
124512 Power Electronics for Energy Conservation
 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับการอนุรักษ์พลังงาน
3 (3-0-0)
124513 Special Topics in Renewable Energy System and Power
 หัวข้อพิเศษทางระบบพลังงานและการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
124608 Special Topics in Control System
 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม
3 (3-0-0)

 2.4   กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
124801 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
124802 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-2-0)
124803 Electrical Engineering Practice
 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (0-6-0)
124804 Work Study in Electrical Engineering
 การศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-0)
124805 Pre Co-operative Education in Electrical Engineering
 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (3-0-0)
124806 Co-operative Education in Electrical Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 (0-6-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19