สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005004 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005005 Man and Literary Works
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005010 Religious Studies and Moral Practice
 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Self-Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006012 Personal Finance
 การเงินส่วนบุคคล
3 (0-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006014 Thonburi Studies
 ธนบุรีศึกษา
1 (1-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Background of Thai Literature
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 English for Listening and Speaking
 ภาษาอังกฤษสำหรับการฟังและพูด
3 (2-1-0)
007018 Reading English
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007019 English for Careers 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
3 (2-1-0)
007020 English for Careers 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 110
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory 2
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-0)
112102 Mechanical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-0)
112201 Engineering Mechanics II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
112301 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
112302 Thermodynamics I
 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
3 (3-0-0)
112303 Thermodynamic 2
 เทอร์โมไดนามิกส์ 2
3 (3-0-0)
122103 Fundamental of Electrical Engineering
 พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122104 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-1-0)
132201 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)
191001 Workshop Practice
 งานฝึกฝีมือช่าง
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192003 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะทางหน่วยกิตต่ำสุด : 76
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112103 Computer Aided Design for Mechanical Engineering
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3 (3-0-0)
113102 Machine Design I
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3 (3-0-0)
113202 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-0)
113304 Heat Transfer
 การถ่ายโอนความร้อน
3 (3-0-0)
113305 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-0)
113306 Refrigeration
 การทำความเย็น
3 (3-0-0)
113602 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-1-0)
113603 Mechanical Engineering Laboratory II
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-1-0)
114103 Machine Design II
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3 (3-0-0)
114203 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-0)
114307 Air Conditioning
 การปรับอากาศ
3 (3-0-0)
114309 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-0)
114402 Automatic Control
 การควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
114701 Mold Design for Metal and Plastic Products
 การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์โลหะและพลาสติก
3 (3-0-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113401 Measurement and Instrumentation
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-0)
113502 Introduction to Finite Element Methods in Engineering
 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114403 Hydraulic and Pneumatic
 ระบบไฮดรอลิกและนิวมาติก
3 (3-0-0)
114405 Numerical Methods
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0-0)
114406 CNC Machines and Applications
 เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
114407 Industrial Automation
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
114408 Selected Topics in Automatic Control Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการควบคุมระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
114510 Introduction to Computation Fluid Dynamics
 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114511 Selected Topics in Fluid and Thermal Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมความร้อนและของไหล
3 (3-0-0)
114702 Material Testing
 การทดสอบวัสดุ
3 (3-0-0)
114703 Selected Topics in Design and Production Engineering
 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการออกแบบและการผลิต
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113601 Professional Practice
 การฝึกงานวิศวกรรม
3 (0-3-0)
114604 Mechanical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-1-0)
114605 Mechanical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2 (0-2-0)
114606 Pre - Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-0-0)
114607 Cooperative Education in Mechanical Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
6 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19