สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005012 Citizenships
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-0)
005013 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006015 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
006016 Environmental Management System (ISO 14001)
 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
006017 Local Studies (Thonburi Studies)
 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น (ธนบุรีศึกษา)
3 (3-0-0)
006018 Youngster with good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 Listening and Speaking English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007018 Reading and Writing English
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007021 Laos for Beginners
 ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007022 Cambodian for Beginners
 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007023 Burmese for Beginners
 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007024 Bahasa for Beginners
 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007025 English for Engineering
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
3 (2-1-0)
007026 English for Information Technologies
 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
007027 English for Business Administration
 ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ
3 (2-1-0)
007028 English for Athletesand Referees
 ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
008007 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
008008 Mathematics for Data Science and Information Technology I
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108011 Physics of Engineering
 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม
3 (3-0-0)
108012 Physics of Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม
1 (0-1-0)
108013 Chemistry of Engineering
 เคมีสำหรับวิศวกรรม
3 (2-1-0)
108014 Calculus of Engineering 1
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
108015 Calculus of Engineering 2
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
121109 Communication Technology
 เทคโนโลยีการสื่อสาร
3 (3-0-0)
122101 Electric Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122110 Basic Electrical Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน
1 (0-3-0)
122201 Electrical Measurements and Instrumentation
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122301 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123110 Signal and System
 สัญญาณและระบบ
3 (3-0-0)
123306 Electromechanical Energy Conversion
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123501 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
123510 Electronics and Control System Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
1 (0-3-0)
123601 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-0)
124505 Digital Circuits and Microcontroller
 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์
3 (3-0-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192006 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
192101 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 34
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
123109 Electrical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (1-1-0)
123307 Electrical Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123308 Electromechanical Energy Conversion Laboratory
 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
123309 Electromagnetic Compatibility
 การเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123403 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
123503 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
124402 Electric Power Plant and Substation
 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
3 (3-0-0)
124404 Electric Power System Protection and Relays
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
3 (3-0-0)
124405 Electrical Power System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-0)
124408 Grid Integration
 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124701 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124703 Electrical Safety System for Industrial factory
 ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
124904 Energy Storage Technology
 เทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
3 (3-0-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
123508 Artificial Intelligence for Electric Drive Systems
 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123604 Industrial Control Systems
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
123609 Electric Drive Vehicles Systems
 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123702 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-0)
123901 Electrical Energy Management
 การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123902 Renewable Energy System
 ระบบพลังงานทดแทน
3 (3-0-0)
124407 Power Factor Improvement and Harmonics in Electrical Systems
 การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124413 Special Topics in Electrical Power System
 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124608 Special Topics in Electrical System for Industrial factory
 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
124611 Special Topics in Electric Drive Systems
 หัวข้อพิเศษทางระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124806 Co-operative Education in Electrical Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 (0-6-0)
124905 Special Topics in Renewable Energy Systems
 หัวข้อพิเศษทางระบบพลังงานทดแทน
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
124801 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
124802 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-2-0)
124803 Electrical Engineering Practice
 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (0-6-0)
124805 Cooperative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (3-0-0)
124806 Co-operative Education in Electrical Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
6 (0-6-0)
124807 Engineering Professions
 การประกอบอาชีพวิศวกร
2 (2-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19