สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)
005012 Citizenships
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-0)
005013 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006014 Thonburi Studies
 ธนบุรีศึกษา
1 (1-0-0)
006015 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
006016 Environmental Management System (ISO 14001)
 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
006017 Local Study
 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
3 (3-0-0)
006018 Youngster with good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
008007 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
008008 Mathematics for Data Science and Information Technology I
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 Listening and Speaking English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007018 Reading and Writing English
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007019 English for Careers I
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
3 (2-1-0)
007020 English for Careers II
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
3 (2-1-0)
007021 Laos for Beginners
 ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007022 Cambodian for Beginners
 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007023 Burmese for Beginners
 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007024 Bahasa for Beginners
 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3 (2-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 2.1.1   พื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141101 Applied Mathematic
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
141105 Physics for Industry
 ฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
1 (1-0-0)
141107 Physics for Industrial Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรม
2 (0-2-0)
142108 Chemistry for Industry
 เคมีสำหรับอุตสาหกรรม
1 (1-0-2)
142111 Chemistry for Industrial Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีสำหรับอุตสาหกรรม
2 (0-2-0)
143109 Computer Application for Industrial Laboratory
 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในงานอุตสาหกรรม
3 (0-3-0)

 2.1.2   พื้นฐานเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141100 Information Technology and Computer
 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
1 (1-0-0)
141103 Basic Industrial Technology Practice
 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
2 (0-2-2)
141104 Industrial Materials
 วัสดุอุตสาหกรรม
2 (2-0-0)
141106 Information Technology and Computer Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2 (0-2-0)
142102 Industrial Electronic and Electrical Technology
 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
1 (1-0-0)
142103 Electrical Technology and Industrial Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
2 (0-2-0)
142105 English for Industrial Laboratory
 ปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม
2 (0-2-0)
142106 Industrial Management
 การจัดการงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142110 Safety and Occupational Health in Organization
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
3 (3-0-0)
143112 Personnel development and Technological Training
 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
1 (1-0-0)
143113 Personnel Development and Technological Training Laboratory
 ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
2 (0-2-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141200 Industrial DrawingLaboratory
 ปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม
3 (0-3-2)
142201 Industrial and Environmental Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
143200 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143203 Simulation Laboratory
 ปฏิบัติการจำลองสถานการณ์
3 (3-3-0)
143205 Industrial Work Study
 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143207 Industrial Quality Control
 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143209 Industrial Plant Layout
 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143212 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-0)
143216 Computer Aided Design Laboratory
 ปฏิบัติการการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3 (0-3-0)
143217 Pneumatic and Hydraulic System Control Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (0-3-0)
144220 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-0)
144221 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กล่มวิชาโครงงานและกลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142300 Industrial Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142301 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (3-0-0)
142303 Human Resource Management for Manufacturing
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142305 Industrial Pollution Control
 การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142306 Material Testing Laboratory
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
3 (3-0-0)
142307 Finance and Accounting for Management
 การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
142314 Presentation Techniques
 เทคนิคการนำเสนองาน
3 (3-0-0)
143301 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-0)
143304 Technical and Quality System Document Report Writing
 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ
3 (3-0-0)
143305 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-0)
143306 Industrial Ethics
 จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143307 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-0)
143309 Industrial Management Strategy
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143310 Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-0)
143311 Packaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-0)
143312 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-0)
143313 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143315 Industrial Quality Control Tools
 เครื่องมือควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143320 Industrial Project Management
 การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143400 Seminar in Industrial Management
 สัมนาทางการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143401 Experienced Training Preparation
 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
1 (0-1-0)
143402 Field Experience
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-3-0)
144218 Industrial Management Technology Project 1
 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
1 (0-1-0)
144219 Industrial Management Technology Project 2
 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
2 (0-2-0)
144308 Business and Industrial Forecasting Technology
 เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
144313 Modern Entrepreneur
 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3 (3-0-0)
144316 Performance Appraisals in Industrial
 การประเมินการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรร
3 (3-0-0)
144317 Automation in Industrial Laboratory
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
3 (0-3-0)
144318 Control System for Industry
 ระบบควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
144319 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (3-0-0)
144403 Cooperative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-1-0)
144404 Cooperative Education in Industrial Management
 สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
6 (0-6-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19