สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005004 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005005 Man and Literary Works
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005010 Religious Studies and Moral Practice
 ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006000 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-0)
006001 Society, Economy, Politics and Goverment in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006006 Community Business Study
 ธุรกิจชุมชนศึกษา
3 (3-0-0)
006007 Self-Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006008 Technique and Psychology Computer Presentation
 เทคนิคและจิตวิทยาการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
006009 Office Psychology
 จิตวิทยาในสำนักงาน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007001 General English 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (2-1-0)
007002 General English 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (2-1-0)
007003 General English 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (2-1-0)
007004 General English 4
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 4
3 (2-1-0)
007005 English for Meetings and Negotiation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการเจรจาต่อรอง
3 (2-1-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007007 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน
3 (2-1-0)
007008 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (2-1-0)
007009 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-1-0)
008003 Applied Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory II
 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
191001 Workshop Practice
 งานฝึกฝีมือช่าง
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
192006 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122101 Electric Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122102 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122106 Electric Circuit Analysis
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัด
1 (0-3-0)
122201 Electrical Measurements and Instrumentation
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122301 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123302 Electromechanical Energy Conversion I
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-0)
123304 Electromechanical Energy Conversion 2
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
123308 Electromechanical Energy Conversion Laboratory
 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า
1 (0-3-0)
123401 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
123501 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
123503 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
123509 Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-3-0)
123601 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-0)
123602 Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-0)
124306 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-0)
124402 Electric Power Plant and Substation
 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
3 (3-0-0)
124403 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124404 Electric Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124405 Electrical Power Systems
 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-0)
124504 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
124505 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-0)
124506 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
124701 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124801 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
124802 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-2-0)
124803 Engineering Practice
 การฝึกงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112201 Engineering Mechanics II
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
122107 Electric Theory
 ทฤษฎีงานด้านไฟฟ้า
3 (2-1-0)
123309 Electromagnetic Compatibility
 การเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123603 Industrial Control and Instrumentation
 การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด
3 (3-0-0)
123604 Programmable Logic Control System
 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
3 (3-0-0)
123605 Advance Control System
 ระบบควบคุมขั้นสูง
3 (3-0-0)
123702 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-0)
123704 Advanced Electrical Machines Design
 การออกแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าชั้นสูง
3 (3-0-0)
123705 Linear Machines
 เครื่องจักรกลไฟฟ้าแนวราบ
3 (3-0-0)
123901 Electrical Energy Management
 การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123902 Renewable Energy System
 ระบบพลังงานทดแทน
3 (3-0-0)
124307 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124406 Power System Stability
 ความเสถียรของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124407 Impove Power Factor and Harmonics in Electrical
 การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124408 Power System Transients
 ทรานเซียนในระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124409 Electrical Systems and Signal System in Building
 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
3 (3-0-0)
124410 Computer Aided Analysis and Design of Electrical Systems in Building
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
3 (3-0-0)
124411 Harmonics Filter Designs and Installation
 การออกแบบและติดตั้งวงจรกรองฮาร์มอนิกส์
3 (3-0-0)
124507 Mechatronics
 แมคาทรอนิกส์
3 (3-0-0)
124606 Introduction to Robotics
 หุ่นยนต์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
133603 Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
134407 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
134410 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาเสริมประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19