สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005012 Citizenships
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-0)
005013 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006015 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
006016 Environmental Management System (ISO 14001)
 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
006017 Local Studies (Thonburi Studies)
 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น (ธนบุรีศึกษา)
3 (3-0-0)
006018 Youngster with good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 Listening and Speaking English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007018 Reading and Writing English
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007021 Laos for Beginners
 ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007022 Cambodian for Beginners
 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007023 Burmese for Beginners
 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007024 Bahasa for Beginners
 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007025 English for Engineering
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
3 (2-1-0)
007026 English for Information Technologies
 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
007027 English for Business Administration
 ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ
3 (2-1-0)
007028 English for Athletesand Referees
 ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
008007 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
008008 Mathematics for Data Science and Information Technology I
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
108002 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-1-0)
108003 Engineering Chemistry
 เคมีวิศวกรรม
3 (2-1-0)
108004 Engineering Mathematics 1
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
108005 Engineering Mathematics 2
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 Mechanical Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
3 (2-1-0)
111102 Mechanical Engineering Workshop Training
 งานฝึกฝีมือวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-1-0)
111103 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
112101 Engineering Mechanics 2
 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)
112102 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-0)
112103 Fluid Mechanics
 กลศาสตร์ของไหล
3 (3-0-0)
112104 Mechanics of Solids
 กลศาสตร์ของแข็ง
3 (3-0-0)
112105 Health Safety and Environment
 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
113101 Mechanical Engineering Laboratory 1
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-3-0)
192101 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
192102 Introduction to Electrical Engineering and Digital Technology
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-1-0)
193101 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112106 Computer Aided Design in Mechanical Engineering
 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3 (2-1-0)
113201 Mechanics of Machinery
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3 (3-0-0)
113202 Heat Transfer
 การถ่ายเทความร้อน
3 (3-0-0)
113203 Internal Combustion Engines
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3 (3-0-0)
113204 Machine Design
 การออกแบบเครื่องจักรกล
3 (3-0-0)
113205 Fluid Machinery
 เครื่องจักรกลของไหล
3 (3-0-0)
113206 Refrigeration and Air Conditioning
 การทำความเย็นและการปรับอากาศ
3 (3-0-0)
113207 Power Plant Engineering
 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3 (3-0-0)
113208 Mechanical Engineering Laboratory 2
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1 (0-1-0)
114201 Mechanical Vibration
 การสั่นสะเทือนทางกล
3 (3-0-0)
114202 Automatic Control and Instrumentation
 การควบคุมอัตโนมัติและเครื่องมือวัด
3 (3-0-0)
114203 Robotics and Artificial Intelligence
 หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-0)
114204 Energy Technology and Design for Thermal Systems
 เทคโนโลยีพลังงานและการออกแบบระบบทางความร้อน
3 (3-0-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113301 Medical Instrumentation Design
 การออกแบบอุปกรณ์ทางการแพทย์
3 (3-0-0)
113302 Maintenance of Medical Instrumentation
 การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
3 (3-0-0)
113303 Railway Rolling Stock Engineering
 วิศวกรรมล้อเลื่อน
3 (3-0-0)
113304 Introduction to Railway Systems
 ระบบรางเบื้องต้น
3 (3-0-0)
113305 Mobile Robotics and Autonomous Vehicle
 หุ่นยนต์เคลื่อนที่และยานยนต์ไร้คนขับ
3 (3-0-0)
113306 Hydraulics and Pneumatics
 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
3 (2-1-0)
113307 Green Technology and Industry
 เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
113308 Environmental Innovation
 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
114301 Medical Mechanics Systems
 ระบบจักรกลการแพทย์
3 (3-0-0)
114302 Bio medical System
 ระบบชีวะการแพทย์
3 (3-0-0)
114303 Rail Propulsion Systems
 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง
3 (3-0-0)
114304 Introduction to Railway Maintenance
 การซ่อมบำรุงระบบรางเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114305 Industrial Robot Control
 การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
114306 Robot Operating System Programming
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์
3 (3-0-0)
114307 Energy Innovation
 นวัตกรรมพลังงาน
3 (3-0-0)
114308 Energy System Design
 การออกแบบระบบพลังงาน
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113601 Engineering Professional Training
 การฝึกงานวิศวกรรม
3 (0-3-0)
114600 Seminar in Mechanical Engineering
 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล
3 (0-3-0)
114601 Mechanical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1 (0-1-0)
114602 Mechanical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2 (0-2-0)
114603 Cooperative Education Preparation
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-3-0)
114604 Cooperative Education in Mechanical Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
6 (0-6-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19