สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-0)
005012 Citizenships
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-0)
005013 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006014 Thonburi Studies
 ธนบุรีศึกษา
1 (1-0-0)
006015 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
006016 Environmental Management System (ISO 14001)
 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
006017 Local Study
 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
008007 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 Listening and Speaking English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007018 Reading and Writing English
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007019 English for Careers I
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1
3 (2-1-0)
007020 English for Careers II
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 2
3 (2-1-0)
007021 Laos for Beginners
 ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007022 Cambodian for Beginners
 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007023 Burmese for Beginners
 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007024 Bahasa for Beginners
 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3 (2-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.1.1   พื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
141101 Applied Mathematics for Technology Management
 คณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อการจัดการเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 2.1.2   พื้นฐานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 31
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141103 Basic Engineering Training
 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 (1-1-2)
141104 Industrial Materials
 วัสดุในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142102 Industrial Electronic and Electrical Technology
 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142104 Industrial and Business Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (2-1-0)
142105 English for Industrial Work
 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142106 Industrial Management
 การจัดการงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142107 Finance and Accounting for Management
 การเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
143109 Industrial Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143110 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
2 (1-1-0)
311101 Introduction to Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
133405 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
134404 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
3 (3-0-6)
142201 Industrial and Labour Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3 (3-0-0)
142204 Industrial Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143205 Industrial Work Study
 การศึกษางานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143207 Industrial of Quality Management
 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143208 Industrial Project Management
 การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143209 Industrial Plant Layout
 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143210 Field Experience
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-1-0)
143211 Inventory Management
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-0)
143212 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-0)
143215 Industrial Management Research
 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143216 Industrial Management ResearchIndustrial Management Technology Project 1
 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1
1 (0-1-0)
144217 Industrial Management Technology Project 2
 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 2
2 (0-2-0)

 2.3   กล่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
135402 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-0)
135412 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
135602 Simulation
 การจำลองสถานการณ์
3 (3-0-0)
142301 Maintenance Technology
 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
3 (3-0-0)
142303 Human Resource Management for Manufacturing
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
142305 Industrial Pollution Control
 การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143304 Technical Report Writing
 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
3 (3-0-6)
143305 Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-0)
143306 Industrial Ethics
 จริยธรรมในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
143307 Risk Management
 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-0)
143308 Forecasting for Industrial Management
 การพยากรณ์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143309 Industrial Management Strategy
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
143310 Product Design
 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-0)
143311 Packaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-0)
144312 Pneumatic and Hydraulic System Control
 ระบบการควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3 (3-0-0)
144313 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
144314 Co-opertive Education Orientation Course in Industrial Management
 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
1 (1-2-0)
144315 Co-opertive Education in Industrial Management
 สหกิจศึกษาทางการจัดการอุตสาหกรรม
6 (0-6-0)
144316 Performance Appraisals in Industrial
 การประเมินการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรร
3 (3-0-0)
283203 International Business Laws
 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
283305 International Product and Price Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19