ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
   1  อาคารแย้มชุติ
   10  อาคารศุภชัย (ช่างอุตสาหกรรม)
   11  อาคารแผนกช่างยนต์ (ช่างอุตสาหกรรม)
   12  อาคารแผนกช่างสำรวจ (ช่างอุตสาหกรรม)
   13  อาคารเรียนฝั่งพาณิชย์ (บริหารธุรกิจหมู่บ้านครู)
   14  Online
   2  อาคารวิทยบริการและสำนักหอสมุด
   3  อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
   4  อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์
   5  อาคาร Cafeteria
   6  สนามฟุตซอล
   7  สนามแบดมินตัน
   8  อาคารแย้มชุติ (ช่างอุตสาหกรรม)
   9  อาคารเทคโนการผลิต (ช่างอุตสาหกรรม)
ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน
   1  อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี
ศูนย์ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
   18  อาคาร 18
   180201อาคาร 18
   180202อาคาร 18
   180203อาคาร 18
   180204อาคาร 18
   180205อาคาร 18
   5  อาคาร 5
   625  อาคาร 6
   626อาคาร 6
   632  อาคาร6
   633อาคาร 6
   634อาคาร 6
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
   1  อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19