ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
   1  
อาคารแย้มชุติ
   2  
อาคารวิทยบริการและสำนักหอสมุด
   3  
อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย
   4  
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้และวิเทศสัมพันธ์
ศูนย์ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
   1  
เรียนรวม 1
ศูนย์ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
   18  
อาคาร 18
   180201
อาคาร 18
   180202
อาคาร 18
   180203
อาคาร 18
   180204
อาคาร 18
   180205
อาคาร 18
   5  
อาคาร 5
   625  
อาคาร 6
   626
อาคาร 6
   632  
อาคาร6
   633
อาคาร 6
   634
อาคาร 6
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
   1  
อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19