ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารแย้มชุติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  28/2/2564 - 6/3/2564 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 108007
(3) 1,
EXAM
  114801
(3) 2,
EXAM
 108007
(3) 5,
EXAM
  114801
(3) 3,
EXAM
 123503
(3) 1,
EXAM
  123601
(3) 1,
EXAM
 132202
(3) 2,
EXAM
  123601
(3) 2,
EXAM
 142201
(3) 1,
EXAM
  124403
(3) 1,
EXAM
     124403
(3) 2,
EXAM
อังคาร 005000
(3) 2,
EXAM
  108003
(3) 5,
EXAM
 005000
(3) 5,
EXAM
  112303
(3) 1,
EXAM
 006010
(3) 2,
EXAM
  112303
(3) 2,
EXAM
 108009
(3) 2,
EXAM
  113306
(3) 1,
EXAM
 108009
(3) 4,
EXAM
  113306
(3) 2,
EXAM
 114101
(2) 2,
EXAM
  141100
(1) 3,
EXAM
 134310
(3) 1,
EXAM
  141100
(1) 5,
EXAM
 134404
(3) 1,
EXAM
     
พุธ 114309
(3) 1,
EXAM
  108008
(3) 3,
EXAM
 122102
(3) 1,
EXAM
  112101
(3) 2,
EXAM
 122103
(3) 2,
EXAM
  132201
(3) 4,
EXAM
 123401
(3) 3,
EXAM
  135602
(3) 1,
EXAM
 133405
(3) 2,
EXAM
  192005
(3) 5,
EXAM
 142110
(3) 1,
EXAM
  192005
(3) 6,
EXAM
พฤหัสบดี 124701
(3) 1,
EXAM
  122101
(3) 3,
EXAM
 132201
(3) 3,
EXAM
  122103
(3) 3,
EXAM
 133403
(3) 2,
EXAM
  124408
(3) 2,
EXAM
 142102
(1) 4,
EXAM
  124408
(3) 3,
EXAM
 143212
(3) 1,
EXAM
  142102
(3) 1,
EXAM
 192003
(3) 1,
EXAM
  142102
(1) 2,
EXAM
 192004
(3) 2,
EXAM
  142102
(1) 3,
EXAM
     192003
(3) 1,
EXAM
     192003
(3) 2,
EXAM
 
ศุกร์
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
124701 : Electrical System Design กลุ่ม 1
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
132201 : Manufacturing Processes กลุ่ม 3
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
133403 : Quality Control กลุ่ม 2
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
142102 : Industrial Electronic and Electrical Technology กลุ่ม 4
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
143212 : Logistics and Supply Chain Management กลุ่ม 1
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
192003 : Engineering Mechanics 1 กลุ่ม 1
4 มี.ค. 256413:30-16:30สอบปลายภาค
192004 : Computer Programming กลุ่ม 2
4 มี.ค. 256418:00-21:00สอบปลายภาค
122101 : Electric Circuit Theory กลุ่ม 3
4 มี.ค. 256418:00-21:00สอบปลายภาค
122103 : Introduction to Electrical Engineering กลุ่ม 3
4 มี.ค. 256418:00-21:00สอบปลายภาค
124408 : Grid Integration กลุ่ม 2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19