ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารแย้มชุติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  31/12/2561 - 6/1/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
           
 
อังคาร
 
           
 
พุธ
 
           
 
พฤหัสบดี
 
           
 
ศุกร์
 
           
อาทิตย์ 007016
(3) 10,
EXAM
  007017
(3) 1,
EXAM
  007019
(3) 1,
EXAM
 007016
(3) 13,
EXAM
  007017
(3) 6,
EXAM
  007019
(3) 3,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 ม.ค. 256208:30-11:00สอบกลางภาค
007016 : English for Communication กลุ่ม 10
6 ม.ค. 256208:30-11:00สอบกลางภาค
007016 : English for Communication กลุ่ม 13
6 ม.ค. 256212:30-15:00สอบกลางภาค
007017 : English for Listening and Speaking กลุ่ม 1
6 ม.ค. 256212:30-15:00สอบกลางภาค
007017 : Listening and Speaking English กลุ่ม 6
6 ม.ค. 256216:30-19:00สอบกลางภาค
007019 : English for Careers 1 กลุ่ม 1
6 ม.ค. 256216:30-19:00สอบกลางภาค
007019 : English for Careers I กลุ่ม 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19