ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 1 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 11 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 21 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 31 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 41 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 เม.ย. 2567 6:00 น.27 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 เม.ย. 2567 6:00 น.28 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)29 เม.ย. 2567 6:00 น.19 พ.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 เม.ย. 2567 6:00 น.28 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )20 พ.ค. 2567 6:30 น.9 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม22 เม.ย. 2567 6:00 น.28 เม.ย. 2567 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 22 เม.ย. 2567 6:00 น.28 เม.ย. 2567 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 17 เม.ย. 2567 6:00 น.10 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา22 เม.ย. 2567 6:00 น.22 เม.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2567 6:00 น.31 พ.ค. 2567 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค30 มิ.ย. 2567 6:30 น.30 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค10 มิ.ย. 2567 8:30 น.16 มิ.ย. 2567 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19