ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 25 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 125 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 225 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 325 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 425 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 ต.ค. 2563 6:00 น.30 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 พ.ย. 2563 6:30 น.24 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)21 พ.ย. 2563 6:30 น.8 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 พ.ย. 2563 6:30 น.24 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )9 ม.ค. 2564 6:30 น.26 ก.พ. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม7 พ.ย. 2563 6:30 น.23 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 7 พ.ย. 2563 6:30 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 1 พ.ย. 2563 6:00 น.1 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า1 พ.ย. 2563 6:00 น.1 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 7 พ.ย. 2563 6:30 น.20 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 10 ม.ค. 2564 6:00 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา10 ม.ค. 2564 6:00 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น11 เม.ย. 2564 6:30 น.20 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา7 พ.ย. 2563 6:30 น.7 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา3 ม.ค. 2564 6:30 น.31 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค28 มี.ค. 2564 6:30 น.28 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค21 ธ.ค. 2563 8:30 น.24 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 มี.ค. 2564 6:30 น.18 มี.ค. 2564 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19