ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 22 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 122 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 222 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 322 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 422 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)22 มี.ค. 2564 6:00 น.28 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 เม.ย. 2564 6:00 น.24 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)25 เม.ย. 2564 6:00 น.15 พ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 เม.ย. 2564 6:00 น.24 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )9 พ.ค. 2564 6:30 น.22 พ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม18 เม.ย. 2564 6:00 น.24 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 18 เม.ย. 2564 6:00 น.24 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 19 เม.ย. 2564 6:00 น.19 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า19 เม.ย. 2564 6:00 น.19 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา18 เม.ย. 2564 6:00 น.19 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา25 เม.ย. 2564 6:00 น.8 พ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค20 มิ.ย. 2564 6:30 น.20 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค30 พ.ค. 2564 8:30 น.5 มิ.ย. 2564 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19