ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 31 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 130 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 231 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 331 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 431 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)31 พ.ค. 2564 6:30 น.14 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 มิ.ย. 2564 6:30 น.26 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)27 มิ.ย. 2564 6:30 น.7 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 มิ.ย. 2564 6:30 น.26 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )1 ก.ย. 2563 6:30 น.12 ต.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม13 มิ.ย. 2564 6:30 น.26 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 13 มิ.ย. 2564 6:30 น.26 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 17 ต.ค. 2564 6:30 น.17 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า17 ต.ค. 2564 6:30 น.17 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 13 มิ.ย. 2564 6:30 น.26 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 ก.ย. 2564 6:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา1 ก.ย. 2564 6:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น21 ต.ค. 2564 6:30 น.30 ต.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา13 มิ.ย. 2564 6:30 น.13 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่13 มิ.ย. 2564 6:30 น.13 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 ส.ค. 2564 6:30 น.31 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค24 ต.ค. 2564 6:30 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค1 ส.ค. 2564 6:30 น.8 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.ย. 2564 6:30 น.2 ต.ค. 2564 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19