ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 19 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 119 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 219 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 319 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 419 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)19 มี.ค. 2566 6:00 น.30 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 เม.ย. 2566 6:00 น.23 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)24 เม.ย. 2566 6:00 น.14 พ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 เม.ย. 2566 6:00 น.23 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )15 พ.ค. 2566 6:30 น.28 พ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 เม.ย. 2566 6:00 น.23 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 17 เม.ย. 2566 6:00 น.23 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 17 เม.ย. 2566 6:00 น.4 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา17 เม.ย. 2566 6:00 น.17 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2566 6:00 น.31 พ.ค. 2566 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค20 มิ.ย. 2566 6:30 น.26 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค5 พ.ค. 2566 8:30 น.11 มิ.ย. 2566 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19