ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 1 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 11 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 21 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 31 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 41 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มิ.ย. 2565 6:30 น.14 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2565 6:30 น.3 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)27 มิ.ย. 2565 6:30 น.7 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2565 6:30 น.3 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )1 ก.ย. 2565 6:30 น.12 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม13 มิ.ย. 2565 6:30 น.3 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 13 มิ.ย. 2565 6:30 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 18 ก.ย. 2565 6:30 น.18 ก.ย. 2565 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า18 ก.ย. 2565 6:30 น.18 ก.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 20 มิ.ย. 2565 6:30 น.3 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 ก.ย. 2565 6:00 น.31 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา1 ก.ย. 2565 6:00 น.31 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น21 ต.ค. 2565 6:30 น.30 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 มิ.ย. 2565 6:30 น.19 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่19 มิ.ย. 2565 6:30 น.19 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ส.ค. 2565 6:30 น.31 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค31 ต.ค. 2565 6:30 น.31 ต.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค8 ส.ค. 2565 6:30 น.14 ส.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค26 ก.ย. 2565 6:30 น.9 ต.ค. 2565 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19