244316Statistics and Business Research Methodology
สถิติและวิธีวิจัยทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะขอบเขตและความหมายของวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ปัญหาวิจัย สมมุติฐานการวิจัย และการใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแปลความหมายข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเขียนรายงานและหัวข้อโครงงานเพื่อการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19