สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี   
  49110101วิศวกรรมเครื่องกล 1484 2.00
  49110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1484 2.00
  49110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1484 2.00
  50110101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  50110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1444 2.00
  50110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1474 2.00
  54110501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1364 2.00
  55110101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  55110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  55110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  59110501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  60110101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62110501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65110101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65112501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ   
  49120101วิศวกรรมเครื่องกล 1304 2.00
  49120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1304 2.00
  49120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1304 2.00
  50120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1444 2.00
  50120101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  50120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1474 2.00
  54120501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1362 2.00
  55120101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  55120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  55120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  59120501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1302 2.00
  60120101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62120501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1302 2.00
  65120101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65122501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ   
  49130101วิศวกรรมเครื่องกล 1304 2.00
  49130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1304 2.00
  49130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1304 2.00
  50130101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  50130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1474 2.00
  50130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1474 2.00
  54130501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1364 2.00
  55130101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  55130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  55130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  59130501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  60130101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62130501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65130101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65132501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ   
  51150101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  51150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1444 2.00
  51150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1444 2.00
  54150501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1364 2.00
  55150101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  55150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  55150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  59150501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  60150101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62150501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65150101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65152501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19