สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
1 (1-0-0)
005002 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005003 Civillization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005007 Study Skills and Self-Development Skills
 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
1 (0-1-0)
005008 Physical Education for Quality of Life
 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
1 (0-1-0)
005009 Thai Folk Wisdom
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-0)
005011 Philosophy and Life
 ปรัชญาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)
005012 Citizenships
 ความเป็นพลเมือง
3 (3-0-0)
005013 Information Literacy Skills
 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006001 Society Economy Politics and Government in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006007 Sufficient Economy and Community Business
 เศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจชุมชน
3 (3-0-0)
006010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-0)
006011 Introduction to Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
006013 Management and Entrepreneurship
 การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
006015 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
006016 Environmental Management System (ISO 14001)
 ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
006017 Local Studies (Thonburi Studies)
 การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น (ธนบุรีศึกษา)
3 (3-0-0)
006018 Youngster with good heart
 วัยใส ใจสะอาด
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007000 Communication Skill in Thai
 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3 (3-0-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)
007015 English for Everyday Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-1-0)
007016 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-1-0)
007017 Listening and Speaking English
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007018 Reading and Writing English
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-1-0)
007021 Laos for Beginners
 ภาษาลาวเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007022 Cambodian for Beginners
 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007023 Burmese for Beginners
 ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (12-1-0)
007024 Bahasa for Beginners
 ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น
3 (2-1-0)
007025 English for Engineering
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
3 (2-1-0)
007026 English for Information Technologies
 ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
007027 English for Business Administration
 ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ
3 (2-1-0)
007028 English for Athletesand Referees
 ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008000 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-0)
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)
008002 Sciences for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
008003 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-1-0)
008007 Thinking and Decision Making
 การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
008008 Mathematics for Data Science and Information Technology I
 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 Engineering Physics
 ฟิสิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
108002 Engineering Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม
1 (0-1-0)
108003 Engineering Chemistry
 เคมีวิศวกรรม
3 (2-1-0)
108004 Engineering Mathematics 1
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
108005 Engineering Mathematics 2
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 26
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112103 Thermodynamics
 อุณหพลศาสตร์
3 (3-0-0)
132202 Engineering Statistics
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-0)
191001 Engineering Workshop Practice
 ปฎิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192006 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
192101 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)
192102 Introduction to Electrical Engineering and Digital Technology
 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-1-0)
193101 Manufacturing Processes
 กรรมวิธีการผลิต
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113604 Mechanical Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-1-0)
132203 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-0)
133301 Industrial Plant Design
 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
133401 Work Study
 การศึกษางาน
3 (3-0-0)
133403 Quality Control
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-0)
133405 Industrial Cost Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
133501 Automation
 ระบบอัตโนมัติ
3 (3-0-0)
133505 Industral Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1 (0-1-0)
133601 Operations Research
 การวิจัยการดำเนินงาน
3 (3-0-0)
133603 Engineering Economics
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
134310 Quality Assurances
 การประกันคุณภาพ
3 (3-0-0)
134404 Production Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
3 (3-0-6)
134407 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
134604 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมบำรุงรักษา
3 (3-0-0)
134608 Industrial Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
1 (0-1-0)
134609 Industrial Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2 (0-2-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
132304 Tools Engineering
 วิศวกรรมเครื่องมือ
3 (3-0-0)
133305 Engineering Metrology Laboratory
 ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
2 (0-2-0)
133306 Meterial Testing Engineering
 วิศวกรรมทดสอบวัสดุ
2 (1-1-0)
133406 Industrial Cost Management
 การจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
134207 Industry Standards and Inter Regulation
 มาตรฐานและกฎระเบียบอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
134208 Balanced Scorecard
 ตารางการบริหารงานอย่างสมดุลย์
3 (3-0-0)
134209 Six-Sigma
 ซิกส์ ซิกม่า
3 (3-0-0)
134210 International Industry Standard
 มาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล
3 (3-0-0)
134211 Internet of Things for Engineering
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสําหรับงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)
134212 Advanced Engineering Statistics
 สถิติขั้นสูงสำหรับวิศวกร
3 (3-0-0)
134213 Advanced CNC Automatic Machine Tool Engineering
 วิศวกรรมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีอัตโนมัติขั้นสูง
1 (0-3-0)
134301 Local Area Industry Management and Asean
 การจัดการอุตสาหกรรมท้องถิ่นและอาเซียน
3 (3-0-0)
134302 Managerial Accounting and Finance for Industrial Engineering
 การเงินและการบัญชีสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3 (3-0-0)
134303 Computer for Industrial Engineer
 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ
1 (0-1-0)
134304 Engineering Risk Assessment
 การประเมินความเสี่ยงทางวิศวกรรม
3 (3-0-0)
134305 Advanced Engineering Economy
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3 (3-0-0)
134306 Computer Aided Design and Manufacturing Laboratory
 ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและการผลิต
1 (0-1-0)
134307 Manufacturing Processes Laboratory
 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต
1 (0-1-0)
134308 Management of Quality Engineering
 การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-0)
134309 Logistics and Supply Chain Management
 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-0)
134401 Design of Experiments
 การออกแบบการทดลอง
3 (3-0-0)
134402 Measurement System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบการวัด
3 (3-0-0)
134406 Industrial Project Feasibility Study
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
134408 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-0)
134409 Ergonomics
 การยศาสตร์
3 (3-0-0)
134606 Industrial and Environment Laws
 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)
134610 Special Topics in Industrial Engineering
 หัวข้อพิเศษในทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (3-0-0)
135305 Management Information Systems for Engineers
 ระบบสารสนเทศพื่อการจัดการสำหรับวิศวกร
3 (3-0-0)
135402 Value Engineering
 วิศวกรรมคุณค่า
3 (3-0-0)
135412 Industrial Energy Management
 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
135504 Inventory Control
 การควบคุมสินค้าคงคลัง
3 (3-0-0)
135602 Simulation
 การจำลองสถานการณ์
3 (3-0-0)
135604 Metaheuristic
 วิธีการเมตาฮิวริสติก
3 (3-0-0)

 2.3.3   วิชาประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
133303 Co-operative Education in Industrial Engineering
 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6 (0-6-0)
133304 Industrial Engineering Practice
 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3 (0-6-0)
135603 Pre-Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-1-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19