สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
 คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 13
 1.1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
005000 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-0)
005001 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-0)
005004 Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
005005 Civilization
 อารยธรรม
3 (3-0-0)
005006 Man and Music
 มนุษย์กับดนตรี
3 (3-0-0)
005008 Moral, Vision and Life Style
 จริยศาสตร์ โลกทัศน์ และการดำรงชีวิต
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
006000 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-0)
006001 Society, Economy, Politics and Goverment in Democratic System
 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองประชาธิปไตย
3 (3-0-0)
006002 Introduction to Law
 กฎหมายเบื้องต้น
3 (3-0-0)
006003 Psychology for Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-0)
006004 Business and Industrial Psychology
 จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
006005 Environmental and Natural Resource Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-0)
006006 Technology and Rual Development
 เทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบท
3 (3-0-0)
006007 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
006008 Introduction to Accounting
 บัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
007001 General English 1
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
3 (2-1-0)
007002 General English 2
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2
3 (2-1-0)
007003 General English 3
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3
3 (2-1-0)
007004 General English 4
 ภาษาอังกฤษทั่วไป 4
3 (2-1-0)
007005 English for Meetings and Negotiation
 ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมและการเจรจาต่อรอง
3 (2-1-0)
007006 English for Presentations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
3 (2-1-0)
007007 English for Report Writing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนรายงาน
3 (2-1-0)
007008 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (2-1-0)
007009 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (2-1-0)
007010 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-1-0)
007011 Janpanse II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-1-0)
007012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (2-1-0)
007013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (2-1-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
008001 General Statistics
 สถิติทั่วไป
3 (3-0-0)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
009000 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-1-0)
009001 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-1-0)
009002 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-1-0)
009003 Tennis
 เทนนิส
1 (0-1-0)
009004 Takrao
 ตะกร้อ
1 (0-1-0)
009005 Soccer
 ฟุตบอล
1 (0-1-0)
009006 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-1-0)
009007 Bridge
 บริดจ์
1 (0-1-0)
009008 Modern Dance
 การเต้นรำสมัยใหม่
1 (0-1-0)
009010 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-1-0)
009011 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-1-0)
009012 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-1-0)
009013 Singing
 การขับร้อง
1 (0-1-0)
009014 Vallaball
 วอลเลย์บอล
1 (0-1-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 111
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108001 General Physics 1
 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3 (3-0-0)
108002 General Physics Laboratory 1
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
1 (0-1-0)
108003 General Physics II
 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 (3-0-0)
108004 General Physics Laboratory II
 ปฏิบัติฟิสิกส์ทั่วไป 2
1 (0-1-0)
108005 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-0)
108006 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-1-0)
108007 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-0)
108008 Calculus 2
 แคลคูลัส 2
3 (3-0-0)
108009 Calculus 3
 แคลคูลัส 3
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
191001 Workshop Practice
 งานฝึกฝีมือช่าง
2 (1-1-0)
191002 Engineering Drawing
 เขียนแบบวิศวกรรม
3 (2-1-0)
192003 Engineering Mechanics 1
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-0)
192004 Computer Programming
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-1-0)
192005 Engineering Materials
 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 76
 2.3.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122101 Electric Circuit Theory
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122102 Electric Circuit Analysis
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122105 Electric Circuit Laboratory
 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1 (0-1-0)
122201 Electrical Measurements and Instrumentation
 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-0)
122202 Electrical Measurements and Instrumentation Laboratory
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดฯ
1 (0-1-0)
122301 Engineering Electromagnetics
 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
3 (3-0-0)
123302 Electromechanical Energy Conversion I
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1
3 (3-0-0)
123303 Electromechanical Energy Conversion Laboratory I
 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 1
1 (0-1-0)
123304 Electromechanical Energy Conversion 2
 การผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-0)
123305 Electromechanical Energy Conversion Laboratory II
 ปฏิบัติการผันแปลงพลังงานกลไฟฟ้า 2
1 (0-1-0)
123401 Electrical Power Systems
 ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
123501 Engineering Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3 (3-0-0)
123502 Electronic Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1 (0-1-0)
123503 Power Electronics
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3 (3-0-0)
123508 Power Electronics Laboratory
 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
1 (0-1-0)
123601 Control Systems
 ระบบควบคุม
3 (3-0-0)
123602 Control System Laboratory
 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1 (0-3-0)
124306 High Voltage Engineering
 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-0)
124402 Electric Power Plant and Substation
 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
3 (3-0-0)
124403 Electric Power System Analysis
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124404 Electric Power System Protection
 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124405 Electrical Power Systems
 ปฏิบัติการจำลองระบบไฟฟ้ากำลัง
1 (0-3-0)
124701 Electrical System Design
 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124801 Electrical Engineering Project 1
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 (0-3-0)
124802 Electrical Engineering Project 2
 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-2-0)

 2.3.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113310 Thermofluids
 เทอร์โมฟลูอิดส์
3 (3-0-0)
123603 Industrial Control and Instrumentation
 การควบคุมอุตสาหกรรมและการวัด
3 (3-0-0)
123702 Illumination Engineering
 วิศวกรรมส่องสว่าง
3 (3-0-0)
124307 Electric Drives
 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-0)
124406 Power System Stability
 ความเสถียรของระบบไฟฟ้ากำลัง
3 (3-0-0)
124504 Digital Electronics
 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
124506 Microprocessor Laboratory
 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
1 (0-3-0)
124507 Mechatronics
 แมคาทรอนิกส์
3 (3-0-0)
124803 Engineering Practice
 การฝึกงานวิศวกรรม
1 (0-3-0)
125505 Microprocessor
 ไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-0)
134407 Safety Engineering
 วิศวกรรมความปลอดภัย
3 (3-0-0)
134410 Engineering Management
 การบริหารงานวิศวกรรม
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19