ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี อาคารแย้มชุติ
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  26/9/2565 - 2/10/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      006002
(3) 1,
EXAM
  008000
(3) 4,
EXAM
      113202
(3) 1,
EXAM
  008001
(3) 2,
EXAM
      114701
(3) 1,
EXAM
  114701
(3) 2,
EXAM
      124403
(3) 1,
EXAM
  124306
(3) 2,
EXAM
      133405
(3) 1,
EXAM
  133405
(3) 3,
EXAM
          142201
(3) 2,
EXAM
อังคาร      108011
(3) 1,
EXAM
  108001
(3) 2,
EXAM
      108011
(3) 2,
EXAM
  108001
(3) 3,
EXAM
      113306
(3) 1,
EXAM
  108003
(3) 1,
EXAM
      124402
(3) 1,
EXAM
  108008
(3) 4,
EXAM
      134606
(3) 1,
EXAM
  108011
(3) 3,
EXAM
      142201
(3) 1,
EXAM
  113306
(3) 2,
EXAM
      192006
(3) 1,
EXAM
  134407
(3) 2,
EXAM
          135412
(3) 2,
EXAM
          192006
(3) 2,
EXAM
พุธ      112201
(3) 1,
EXAM
  108003
(3) 3,
EXAM
      122301
(3) 1,
EXAM
  108005
(3) 1,
EXAM
      134302
(3) 1,
EXAM
  108007
(3) 2,
EXAM
          108014
(3) 2,
EXAM
          114103
(3) 2,
EXAM
          122201
(3) 2,
EXAM
          134604
(3) 1,
EXAM
          142303
(3) 1,
EXAM
พฤหัสบดี      108001
(3) 1,
EXAM
  108009
(3) 2,
EXAM
      108001
(3) 2,
EXAM
  124505
(3) 2,
EXAM
      108001
(3) 5,
EXAM
  132203
(3) 2,
EXAM
      108009
(3) 1,
EXAM
     
      124407
(3) 1,
EXAM
     
      124505
(3) 1,
EXAM
     
      192005
(3) 1,
EXAM
     
 
ศุกร์
 
             
อาทิตย์ 008001
(3) 4,
EXAM
 008000
(3) 5,
EXAM
 108001
(3) 4,
EXAM
  
 108001
(3) 4,
EXAM
 008001
(3) 7,
EXAM
 108001
(3) 6,
EXAM
  
 108008
(3) 5,
EXAM
 008001
(3) 8,
EXAM
 108005
(3) 2,
EXAM
  
 114103
(3) 3,
EXAM
 108003
(3) 4,
EXAM
 108009
(3) 3,
EXAM
  
 122102
(3) 1,
EXAM
 112302
(3) 2,
EXAM
 108009
(3) 4,
EXAM
  
 122201
(3) 4,
EXAM
 113306
(3) 4,
EXAM
 108014
(3) 4,
EXAM
  
 123503
(3) 1,
EXAM
 114309
(3) 3,
EXAM
 134310
(3) 1,
EXAM
  
 123503
(3) 2,
EXAM
 122103
(3) 2,
EXAM
 135412
(3) 3,
EXAM
  
 123503
(3) 3,
EXAM
 122301
(3) 2,
EXAM
 142303
(3) 2,
EXAM
  
 132203
(3) 3,
EXAM
 122301
(3) 3,
EXAM
      
 134311
(3) 3,
EXAM
 123304
(3) 3,
EXAM
      
 143209
(3) 2,
EXAM
 132201
(3) 2,
EXAM
      
 192004
(3) 3,
EXAM
 142201
(3) 3,
EXAM
      
     142201
(3) 4,
EXAM
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
008001 : General Statistics กลุ่ม 4
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
108001 : Engineering Physics กลุ่ม 4
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
108008 : Calculus 2 กลุ่ม 5
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
114103 : Machine Design 2 กลุ่ม 3
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
122102 : Electric Circuit Analysis กลุ่ม 1
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
122201 : Electrical Measurements and Instrumentation กลุ่ม 4
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
123503 : Power Electronics กลุ่ม 1
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
123503 : Power Electronics กลุ่ม 2
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
123503 : Power Electronics กลุ่ม 3
2 ต.ค. 256508:30-11:30สอบปลายภาค
132203 : Mechanics of Materials กลุ่ม 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19