ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  19/2/2567 - 25/2/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
อาทิตย์ 204115
(3) 1,
EXAM
 007015
(3) 1,
EXAM
 201104
(3) 1,
EXAM
 242201
(3) 1,
EXAM
 
   007016
(3) 1,
EXAM
 411103
(3) 1,
EXAM
 612201
(3) 1,
EXAM
 
      601102
(3) 1,
EXAM
 612201
(3) 2,
EXAM
 
      601102
(3) 2,
EXAM
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ก.พ. 256708:30-10:30สอบปลายภาค
204115 : Strategic Management กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256710:40-12:40สอบปลายภาค
007015 : English for Everyday Life กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256710:40-12:40สอบปลายภาค
007016 : English for Communication กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256713:30-15:30สอบปลายภาค
201104 : Principles of Economics กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256713:30-15:30สอบปลายภาค
411103 : Principles of Economics กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256713:30-15:30สอบปลายภาค
601102 : Microeconomics กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256713:30-15:30สอบปลายภาค
601102 : Microeconomics กลุ่ม 2
25 ก.พ. 256715:40-17:40สอบปลายภาค
242201 : Organizational Behavior กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256715:40-17:40สอบปลายภาค
612201 : Behavior and Organization Design กลุ่ม 1
25 ก.พ. 256715:40-17:40สอบปลายภาค
612201 : Behavior and Organization Design กลุ่ม 2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19