ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน อาคารมหาวิทยาลัยธนบุรี
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  15/8/2565 - 21/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:00
 
จันทร์
 
 
-
 
   
 
อังคาร
 
 
-
 
   
 
พุธ
 
 
-
 
   
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
   
 
ศุกร์
 
 
-
 
   
เสาร์    111 244316
(3) 2,
L24
 
อาทิตย์    111 244316
(3) 1,
L23
 
 244208
(3) 1,
L23
 
    ห้องประชุมเล็ก 006011
(3) 1,
L23
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19