ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
พุธ    B 105412105
(3) 1,
EXAM
  244316
(3) 1,
EXAM
  411101
(3) 1,
EXAM
411104
(3) 1,
EXAM
  243207
(3) 1,
EXAM
  411101
(3) 2,
EXAM
006011
(3) 1,
EXAM
  202110
(3) 1,
EXAM
     
201102
(3) 1,
EXAM
  293205
(3) 1,
EXAM
     
201104
(3) 1,
EXAM
  283305
(3) 1,
EXAM
     
203113
(3) 1,
EXAM
  282301
(3) 1,
EXAM
     
203113
(3) 7,
EXAM
  006001
(3) 3,
EXAM
     
242201
(3) 1,
EXAM
  252202
(3) 1,
EXAM
     
282203
(3) 1,
EXAM
  006001
(3) 2,
EXAM
     
283203
(3) 1,
EXAM
  203114
(3) 4,
EXAM
     
294303
(3) 1,
EXAM
  006001
(3) 1,
EXAM
     
312223
(3) 1,
EXAM
         
314354
(3) 1,
EXAM
         
    B 207244207
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 4,
EXAM
     
202105
(3) 7,
EXAM
  203113
(3) 2,
EXAM
     
     201101
(3) 6,
EXAM
     
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19