ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
พฤหัสบดี    B 105414211
(3) 1,
EXAM
  202110
(3) 2,
EXAM
  413205
(3) 2,
EXAM
142107
(3) 1,
EXAM
  414215
(3) 1,
EXAM
     
201102
(3) 1,
EXAM
  282302
(3) 1,
EXAM
     
202105
(3) 1,
EXAM
  223203
(3) 1,
EXAM
     
204115
(3) 1,
EXAM
  293203
(3) 1,
EXAM
     
204115
(3) 2,
EXAM
  224308
(3) 1,
EXAM
     
273206
(3) 1,
EXAM
  244219
(3) 1,
EXAM
     
274312
(3) 1,
EXAM
  272201
(3) 1,
EXAM
     
293202
(3) 1,
EXAM
  333210
(3) 1,
EXAM
     
313220
(3) 1,
EXAM
  273204
(3) 1,
EXAM
     
313224
(3) 1,
EXAM
  108008
(3) 1,
EXAM
     
332209
(3) 1,
EXAM
  281301
(3) 1,
EXAM
     
334317
(3) 1,
EXAM
  413303
(3) 1,
EXAM
     
411101
(3) 1,
EXAM
  006005
(3) 2,
EXAM
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19