ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    B 105 007015
(3) 5,
EXAM
  203114
(3) 1,
EXAM
  414211
(3) 2,
EXAM
 007015
(3) 6,
EXAM
  294206
(3) 1,
EXAM
  412105
(3) 2,
EXAM
 413212
(3) 1,
EXAM
  414214
(3) 1,
EXAM
     
 412203
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 3,
EXAM
     
 331101
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 2,
EXAM
     
 292202
(3) 1,
EXAM
  284211
(3) 1,
EXAM
     
 244206
(3) 1,
EXAM
  203112
(3) 1,
EXAM
     
 224207
(3) 1,
EXAM
  284201
(3) 1,
EXAM
     
 223303
(3) 1,
EXAM
  411105
(3) 1,
EXAM
     
 223206
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 3,
EXAM
     
 223201
(3) 2,
EXAM
  202105
(3) 1,
EXAM
     
 223201
(3) 1,
EXAM
  411103
(3) 1,
EXAM
     
 203112
(3) 2,
EXAM
  312224
(3) 1,
EXAM
     
 203112
(3) 1,
EXAM
  008002
(3) 2,
EXAM
     
 202110
(3) 1,
EXAM
  008002
(3) 1,
EXAM
     
 201103
(3) 1,
EXAM
  223204
(3) 1,
EXAM
     
 201102
(3) 2,
EXAM
         
 008009
(3) 1,
EXAM
         
 008000
(3) 3,
EXAM
         
 008000
(3) 1,
EXAM
         
อังคาร    B 105 007000
(3) 3,
EXAM
  413205
(3) 1,
EXAM
  413212
(3) 2,
EXAM
 411104
(3) 4,
EXAM
  333213
(3) 1,
EXAM
     
 223301
(3) 1,
EXAM
  294319
(3) 1,
EXAM
     
 312209
(3) 1,
EXAM
  282204
(3) 1,
EXAM
     
 223205
(3) 1,
EXAM
  281202
(3) 2,
EXAM
     
 284213
(3) 1,
EXAM
  273207
(3) 1,
EXAM
     
 243206
(3) 1,
EXAM
  224206
(3) 1,
EXAM
     
 007000
(3) 1,
EXAM
  223202
(3) 2,
EXAM
     
 007000
(3) 5,
EXAM
  202105
(3) 6,
EXAM
     
 273205
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 5,
EXAM
     
 273203
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 4,
EXAM
     
 252201
(3) 1,
EXAM
  202104
(3) 1,
EXAM
     
 413304
(3) 1,
EXAM
  007015
(3) 4,
EXAM
     
 007000
(3) 2,
EXAM
  244309
(3) 1,
EXAM
     
พุธ    B 105 006011
(3) 1,
EXAM
  006001
(3) 1,
EXAM
  411101
(3) 1,
EXAM
 201102
(3) 1,
EXAM
  006001
(3) 2,
EXAM
  411101
(3) 2,
EXAM
 201104
(3) 1,
EXAM
  293205
(3) 1,
EXAM
     
 203113
(3) 1,
EXAM
  283305
(3) 1,
EXAM
     
 203113
(3) 7,
EXAM
  282301
(3) 1,
EXAM
     
 242201
(3) 1,
EXAM
  252202
(3) 1,
EXAM
     
 282203
(3) 1,
EXAM
  244316
(3) 1,
EXAM
     
 283203
(3) 1,
EXAM
  243207
(3) 1,
EXAM
     
 294303
(3) 1,
EXAM
  203114
(3) 4,
EXAM
     
 312223
(3) 1,
EXAM
  202110
(3) 1,
EXAM
     
 314354
(3) 1,
EXAM
  006001
(3) 3,
EXAM
     
 411104
(3) 1,
EXAM
         
 412105
(3) 1,
EXAM
         
    B 207 244207
(3) 1,
EXAM
  201101
(3) 6,
EXAM
     
 202105
(3) 7,
EXAM
  203112
(3) 4,
EXAM
     
      203113
(3) 2,
EXAM
     
พฤหัสบดี    B 105 204115
(3) 2,
EXAM
  202110
(3) 2,
EXAM
  413205
(3) 2,
EXAM
 204115
(3) 1,
EXAM
  414215
(3) 1,
EXAM
     
 274312
(3) 1,
EXAM
  224308
(3) 1,
EXAM
     
 411101
(3) 1,
EXAM
  223203
(3) 1,
EXAM
     
 142107
(3) 1,
EXAM
  244219
(3) 1,
EXAM
     
 201102
(3) 1,
EXAM
  272201
(3) 1,
EXAM
     
 202105
(3) 1,
EXAM
  273204
(3) 1,
EXAM
     
 334317
(3) 1,
EXAM
  333210
(3) 1,
EXAM
     
 332209
(3) 1,
EXAM
  108008
(3) 1,
EXAM
     
 313224
(3) 1,
EXAM
  006005
(3) 2,
EXAM
     
 313220
(3) 1,
EXAM
  293203
(3) 1,
EXAM
     
 293202
(3) 1,
EXAM
  282302
(3) 1,
EXAM
     
 414211
(3) 1,
EXAM
  281301
(3) 1,
EXAM
     
 273206
(3) 1,
EXAM
  413303
(3) 1,
EXAM
     
 
ศุกร์
 
 
-
 
             
เสาร์    B 207 413205
(3) 5,
EXAM
 224209
(3) 2,
EXAM
      
 203113
(3) 6,
EXAM
 244309
(3) 4,
EXAM
      
 411101
(3) 6,
EXAM
 414213
(3) 4,
EXAM
      
 272202
(3) 2,
EXAM
 202105
(3) 10,
EXAM
      
 411101
(3) 2,
EXAM
          
 224211
(3) 6,
EXAM
          
อาทิตย์    B 105 413211
(3) 1,
EXAM
 414107
(3) 2,
EXAM
 413205
(3) 6,
EXAM
  
 413108
(3) 3,
EXAM
 414107
(3) 3,
EXAM
 412105
(3) 5,
EXAM
  
 413212
(3) 3,
EXAM
 414107
(3) 4,
EXAM
 007016
(3) 5,
EXAM
  
 414213
(3) 1,
EXAM
 414212
(3) 1,
EXAM
 007017
(3) 18,
EXAM
  
 006001
(3) 5,
EXAM
 414213
(3) 3,
EXAM
 201103
(3) 4,
EXAM
  
 008000
(3) 1,
EXAM
 414215
(3) 2,
EXAM
 202107
(3) 9,
EXAM
  
 008000
(3) 8,
EXAM
 007017
(3) 21,
EXAM
 203113
(3) 5,
EXAM
  
 201103
(3) 3,
EXAM
 202105
(3) 11,
EXAM
 203114
(3) 3,
EXAM
  
 202107
(3) 5,
EXAM
 202105
(3) 12,
EXAM
 204115
(3) 6,
EXAM
  
 244206
(3) 3,
EXAM
 202106
(3) 5,
EXAM
 242202
(3) 1,
EXAM
  
 253205
(3) 2,
EXAM
 202110
(3) 5,
EXAM
 244309
(3) 2,
EXAM
  
 273303
(3) 1,
EXAM
 203112
(3) 6,
EXAM
 254305
(3) 1,
EXAM
  
 274207
(3) 1,
EXAM
 203113
(3) 4,
EXAM
 281201
(3) 1,
EXAM
  
 274208
(3) 1,
EXAM
 204115
(3) 4,
EXAM
 282201
(3) 1,
EXAM
  
 274316
(3) 1,
EXAM
 223203
(3) 2,
EXAM
 283205
(3) 1,
EXAM
  
 282202
(3) 1,
EXAM
 272201
(3) 2,
EXAM
 283210
(3) 1,
EXAM
  
 283206
(3) 1,
EXAM
 274210
(3) 1,
EXAM
 284211
(3) 3,
EXAM
  
 284211
(3) 2,
EXAM
 281202
(3) 1,
EXAM
 293202
(3) 2,
EXAM
  
 292201
(3) 2,
EXAM
 282204
(3) 2,
EXAM
 313224
(3) 2,
EXAM
  
 293312
(3) 1,
EXAM
 283203
(3) 2,
EXAM
 314354
(3) 2,
EXAM
  
 313210
(3) 2,
EXAM
 284213
(3) 2,
EXAM
 333213
(3) 2,
EXAM
  
 331101
(3) 2,
EXAM
 312224
(3) 2,
EXAM
 411102
(3) 2,
EXAM
  
 411101
(3) 3,
EXAM
 313207
(3) 1,
EXAM
 412105
(3) 3,
EXAM
  
 411101
(3) 4,
EXAM
 313220
(3) 2,
EXAM
 414211
(3) 3,
EXAM
  
 413212
(3) 2,
EXAM
 332209
(3) 2,
EXAM
      
     333210
(3) 2,
EXAM
      
     413205
(3) 4,
EXAM
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19