ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            
อาทิตย์    B 105 414213
(3) 1,
EXAM
 414215
(3) 2,
EXAM
 414211
(3) 3,
EXAM
 
 006001
(3) 5,
EXAM
 414213
(3) 3,
EXAM
 007016
(3) 5,
EXAM
 
 413212
(3) 2,
EXAM
 414212
(3) 1,
EXAM
 412105
(3) 5,
EXAM
 
 413211
(3) 1,
EXAM
 414107
(3) 4,
EXAM
 412105
(3) 3,
EXAM
 
 413108
(3) 3,
EXAM
 414107
(3) 3,
EXAM
 411102
(3) 2,
EXAM
 
 411101
(3) 4,
EXAM
 414107
(3) 2,
EXAM
 333213
(3) 2,
EXAM
 
 411101
(3) 3,
EXAM
 413205
(3) 4,
EXAM
 314354
(3) 2,
EXAM
 
 331101
(3) 2,
EXAM
 333210
(3) 2,
EXAM
 313224
(3) 2,
EXAM
 
 313210
(3) 2,
EXAM
 332209
(3) 2,
EXAM
 293202
(3) 2,
EXAM
 
 293312
(3) 1,
EXAM
 313220
(3) 2,
EXAM
 284211
(3) 3,
EXAM
 
 292201
(3) 2,
EXAM
 313207
(3) 1,
EXAM
 283210
(3) 1,
EXAM
 
 284211
(3) 2,
EXAM
 312224
(3) 2,
EXAM
 283205
(3) 1,
EXAM
 
 283206
(3) 1,
EXAM
 284213
(3) 2,
EXAM
 282201
(3) 1,
EXAM
 
 282202
(3) 1,
EXAM
 283203
(3) 2,
EXAM
 281201
(3) 1,
EXAM
 
 274316
(3) 1,
EXAM
 282204
(3) 2,
EXAM
 254305
(3) 1,
EXAM
 
 274208
(3) 1,
EXAM
 281202
(3) 1,
EXAM
 244309
(3) 2,
EXAM
 
 274207
(3) 1,
EXAM
 274210
(3) 1,
EXAM
 242202
(3) 1,
EXAM
 
 273303
(3) 1,
EXAM
 272201
(3) 2,
EXAM
 204115
(3) 6,
EXAM
 
 253205
(3) 2,
EXAM
 223203
(3) 2,
EXAM
 203114
(3) 3,
EXAM
 
 244206
(3) 3,
EXAM
 204115
(3) 4,
EXAM
 203113
(3) 5,
EXAM
 
 202107
(3) 5,
EXAM
 203113
(3) 4,
EXAM
 202107
(3) 9,
EXAM
 
 201103
(3) 3,
EXAM
 203112
(3) 6,
EXAM
 201103
(3) 4,
EXAM
 
 008000
(3) 8,
EXAM
 202110
(3) 5,
EXAM
 007017
(3) 18,
EXAM
 
 008000
(3) 1,
EXAM
 202106
(3) 5,
EXAM
 413205
(3) 6,
EXAM
 
 413212
(3) 3,
EXAM
 202105
(3) 12,
EXAM
     
     202105
(3) 11,
EXAM
     
     007017
(3) 21,
EXAM
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19