ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี อาคารศูนย์สงขลาเทค ม.ธนบุรี (แผนกบริหารธุรกิจ อาคาร 6)
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์| อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/8/2565 - 14/8/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
อังคาร    B 105007000
(3) 3,
EXAM
  007015
(3) 4,
EXAM
  413212
(3) 2,
EXAM
007000
(3) 5,
EXAM
  202104
(3) 1,
EXAM
     
273203
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 4,
EXAM
     
273205
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 5,
EXAM
     
312209
(3) 1,
EXAM
  202105
(3) 6,
EXAM
     
007000
(3) 2,
EXAM
  223202
(3) 2,
EXAM
     
252201
(3) 1,
EXAM
  224206
(3) 1,
EXAM
     
284213
(3) 1,
EXAM
  273207
(3) 1,
EXAM
     
223205
(3) 1,
EXAM
  281202
(3) 2,
EXAM
     
223301
(3) 1,
EXAM
  282204
(3) 1,
EXAM
     
413304
(3) 1,
EXAM
  294319
(3) 1,
EXAM
     
243206
(3) 1,
EXAM
  333213
(3) 1,
EXAM
     
007000
(3) 1,
EXAM
  413205
(3) 1,
EXAM
     
411104
(3) 4,
EXAM
  244309
(3) 1,
EXAM
     
 
พุธ
 
 
-
 
            
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
            
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = ป.ตรี 4 ปี
L12 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ
L13 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ
L15 = ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ
L21 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคปกติ
L22 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคสมทบ
L23 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
L24 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
L25 = ป.ตรี 2 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L26 = ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ(วันเสาร์)
L27 = ป.ตรี 4 ปี (วันพุธ)
L28 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง (วันพุธ)
L31 = ป.โท
L41 = ป.เอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19