รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา244316 : Statistics and Business Research Methodology
กลุ่ม1
ศูนย์มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน
ระดับการศึกษา ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6201102043101 นางสาวศรัญญา สินธุยี่ MN4S10
2 6201102043102 นายกำพล ผ่องมณี MN4S10
3 6201102043103 นางสาวชนาภา ไชโย MN4S10
4 6201102043104 นายพงศกร จาดกลาง MN4S10
5 6201102043107 นางสาวสรัลพร ทามาศักดิ์ MN4S10
6 6201102043114 นางสาวอัญชลี ศรียานะ MN4S10
7 6201102043115 นางลำดวน ขันตี MN4S10
8 6201102043116 นางสาวปาณิสรา ขุนพินิจ MN4S10
9 6201102043121 นางสาวอัญชลีญา ดวงสีดา MN4S10
10 6201102043132 นายภาณพงศ์ สุทธิกัน MN4S10
11 6301102043110 นายนทีภัทร ถิ่นทัพไทย MN4S10
12 6301102043119 นางสาวลัดดา สีสายหยุด MN4S10
13 6302102047040 นางสาวสุจิตตรา ร่วมสุข MNS10
14 6302102047041 นางชวนพิศ พงษ์สุข MNS10
15 6302102047042 นางสาวอรวรรณ ว่องไว MNS10
16 6302102047043 นางสาวนพรัตน์ จันคำ MNS10
17 6302102047046 นางสาวศุทธหทัย อนุภาพสุวรรณ MNS10
18 6302102047047 นางสาววันทณี วงค์เขียว MNS10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19