รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา244316 : Statistics and Business Research Methodology
กลุ่ม2
ศูนย์มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จ.ลำพูน
ระดับการศึกษา ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19