รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา244316 : Statistics and Business Research Methodology
กลุ่ม1
ศูนย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
ระดับการศึกษา ป.ตรี 4 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6001102041002 นายพงศธร แก้วเรือง MN10
2 6001102041044 นายอภิเนตร สิมมา MN10
3 6201102041001 นางสาววราพร เที่ยวทอง MN10
4 6201102041002 นางสาวพรชิตา กลิ่นโพธิ์ MN10
5 6201102041003 นางสาวอัญชิสา เปียเยีย MN10
6 6201102041006 นายธรรมจักร บูรเทศ MN10
7 6201102041007 นายอนุชา วาหะรักษ์ MN10
8 6201102041010 นายปริพนธ์ แสงไชย MN10
9 6201102041014 นางสาวสุพัตรา โภคทรัพย์ MN10
10 6201102041016 นางสาวปริศนา จันทร์จู MN10
11 6201102041018 นายธวัชชัย จารัตน์ MN10
12 6201102041022 นายภัทรพงษ์ เพ็ชรจรูญ MN10
13 6201102041024 นายสราวุธ นิลถนอม MN10
14 6201102041026 นางสาวนันทิชา ฑีฆายุ MN10
15 6201102041027 นางสาวธัญลักษณ์ สวนสวรรค์ MN10
16 6201102041028 นายภูมิภัทร ภาษาสุข MN10
17 6201102041030 นายกฤตเมธ เชี่ยวชาญสกุลมั่น MN10
18 6201102041033 นายสหรัฐ แผนจันทร์ทึก MN10
19 6201102041034 นายวรภัทร น้อยวงศ์ MN10
20 6201102041035 นายชนะชล ตรีวุฒิ MN10
21 6201102041036 นายธีรภัทร เจริญสุข MN10
22 6201102041039 นายเจตนิพัทธ์ พุทธมาตร์ MN10
23 6201102041050 นางสาวชลธิชา ศุภศรีรุ่งเจริญ MN10
24 6201102041051 นางสาวกุลรดา ถาวรสิน MN10
25 6201102041052 นายณัฐนนท์ ราชวงษ์ MN10
26 6201102041053 นางสาวกัณฐา สุขแย้ม MN10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19