รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา244316 : Statistics and Business Research Methodology
กลุ่ม2
ศูนย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
ระดับการศึกษา ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6201102043002 นางสาวอรัญญา สีใจ MN4S40
2 6201102043003 นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรศรี MN4S40
3 6201102043008 นายบุญมี แก้วประสพ MN4S40
4 6201102043012 นางสาวธิดาภรณ์ คะเนเร็ว MN4S40
5 6201102043013 นางสาวปริญญา บุญเลิศ MN4S10
6 6201102043014 นางสาวชุติมา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ MN4S40
7 6201102043018 นางสาวต้นน้ำ คงโนนกอก MN4S40
8 6201102043019 นางสาววรรณพร อิฐานูประธานะ MN4S40
9 6201102043021 นางสาวณัฐณิชา สงฆ์ปรีดา MN4S40
10 6201102043023 นายณัฐกานต์ ดวงชื่น MN4S40
11 6201102043024 นางสาววิภาวดี เหมศิริ MN4S40
12 6201102043025 นางสาวอุบล สร้อยวิชา MN4S40
13 6201102043026 นางสาวณัฎฐา ชุมนารี MN4S40
14 6201102043027 นางสาวนภัสวรรณ เดชกุลรัมย์ MN4S40
15 6201102043030 นางสาวศิริพร หนเตียว MN4S40
16 6201102043038 นางสาวนภชนก พูลเสมอ MN4S40
17 6201102043039 นางสาวปรียานุช ลาภบุญเรือง MN4S10
18 6201102043042 นางสาวสิริยากร คุ้มถนอม MN4S10
19 6201202043003 นางสาวสุภาพร เวชสาร MN4S10
20 6301102047187 นางสาวพชรวรรณ อามาตย์ MNS10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19