รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา244316 : Statistics and Business Research Methodology
กลุ่ม2
ศูนย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
ระดับการศึกษา ป.ตรี 4 ปี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6201102043002 นางสาวอรัญญา สีใจ MN4S10
2 6201102043003 นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรศรี MN4S10
3 6201102043008 นายบุญมี แก้วประสพ MN4S10
4 6201102043012 นางสาวธิดาภรณ์ คะเนเร็ว MN4S10
5 6201102043013 นางสาวปริญญา บุญเลิศ MN4S10
6 6201102043014 นางสาวชุติมา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ MN4S10
7 6201102043018 นางสาวต้นน้ำ คงโนนกอก MN4S10
8 6201102043019 นางสาววรรณพร อิฐานูประธานะ MN4S10
9 6201102043021 นางสาวณัฐณิชา สงฆ์ปรีดา MN4S10
10 6201102043023 นายณัฐกานต์ ดวงชื่น MN4S10
11 6201102043024 นางสาววิภาวดี เหมศิริ MN4S10
12 6201102043025 นางสาวอุบล สร้อยวิชา MN4S10
13 6201102043026 นางสาวณัฎฐา ชุมนารี MN4S10
14 6201102043027 นางสาวนภัสวรรณ เดชกุลรัมย์ MN4S10
15 6201102043030 นางสาวศิริพร หนเตียว MN4S10
16 6201102043038 นางสาวนภชนก พูลเสมอ MN4S10
17 6201102043039 นางสาวปรียานุช ลาภบุญเรือง MN4S10
18 6201102043042 นางสาวสิริยากร คุ้มถนอม MN4S10
19 6201202043003 นางสาวสุภาพร เวชสาร MN4S10
20 6301102047187 นางสาวพชรวรรณ อามาตย์ MNS10
21 6401102046002 นางสาวนันทพร บัวเกตุ MNT10
22 6401102047004 นางสาวปนัดดา พลโยธา MNS10
23 6401102047005 นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์ชัย MNS10
24 6401102047050 นางสาวจินตนา จรูญผล MNS10
25 6401102047051 นางสาวรุ่งอรุณ สิบมาลา MNS10
26 6401102047060 นางสาวพรปวีณ์ โพธิ์อ่อง MNS10
27 6401102047061 นางสาวธิญาพร จำแปงตา MNS10
28 6401102047070 นางสาววริศรา หลินเปราะ MNS10
29 6401102047071 นางสาววัลยา มูลบัณฑิตย์ MNS10
30 6401102047073 นางสาวอรดา แสงสว่าง MNS10
31 6401102047074 นางสาวบุณยานุช ไชยช่วย MNS10
32 6401102047075 นางสาวพรนภา ฉิมพาลี MNS10
33 6401102047076 นางสาวอรอุมา แสงสว่าง MNS10
34 6401102047077 นางสาวกมลลักษณ์ เนื่องจำนงค์ MNS10
35 6401102047078 นางสาวสุภาพร นนทะราช MNS10
36 6401102047079 นางสาวปิยวรรณ บุตรสา MNS10
37 6401102047080 นางสาวกาญจนา เผื่อแผ่ MNS10
38 6401102047081 นางสาวอริสา อุ่นใจ MNS10
39 6401102047094 นางสาวมยุรี สีสนมาก MNS10
40 6401102047095 นางสาวณัฐวดี ทองอ่อน MNS10
41 6401102047097 นางสาวรุ่งนภา เพชรแอง MNS10
42 6401102047099 นางสาวศิรรักษ์ จันทร์คล้าย MNS10
43 6401102047107 นางสาวแว่นทิพย์ สิงห์ชัย MNS10
44 6401102047119 นางสาวปฐมพร เกณชัยภูมิ MNS10
45 6401102047122 นางสาวเนตรลาวัลย์ ทับสมบัติ MNS10
46 6401102047126 นางสาวกรรญารัตน์ มากหุ่น MNS10
47 6401102047127 นางสาวศิริวรรณ ลิ้มประเสริฐ MNS10
48 6401102047134 นางสาวจันทิมา ทองดี MNS10
49 6401102047141 นางสาวจินตหรา ประฮาดไชย MNS10
50 6401102047146 นางสาวอภิญญา ชัยวัฒน์ MNS10
51 6401102047147 นางสาวทิพย์สุดา ศิริแสน MNS10
52 6401102047149 นายอานนท์ มะลิซ้อน MNS10
53 6401102047152 นางสาวเจนจิรา จาริตจิโรจน์ MNS10
54 6401202047001 นางสาวพิพาพร รึกรือหาญ MNS10
55 6401202047002 นายธนากร ศิวิลัย MNS10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19