ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 17 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 117 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 217 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 317 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 417 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)17 มี.ค. 2563 6:00 น.29 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 เม.ย. 2563 6:00 น.25 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)26 เม.ย. 2563 6:00 น.9 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 เม.ย. 2563 6:00 น.25 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )10 พ.ค. 2563 6:30 น.23 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 เม.ย. 2563 6:00 น.25 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 19 เม.ย. 2563 6:00 น.25 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 11 พ.ค. 2563 6:00 น.11 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า30 มิ.ย. 2563 6:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 เม.ย. 2563 6:00 น.19 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา20 เม.ย. 2563 6:00 น.3 พ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค25 มิ.ย. 2563 6:30 น.25 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 มิ.ย. 2563 8:30 น.13 มิ.ย. 2563 21:30 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19