ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 6 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 16 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 26 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 36 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 46 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)6 พ.ย. 2564 6:00 น.18 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 พ.ย. 2564 6:30 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)29 พ.ย. 2564 6:30 น.9 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 พ.ย. 2564 6:30 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )10 ม.ค. 2565 6:30 น.20 ก.พ. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม15 พ.ย. 2564 6:30 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 15 พ.ย. 2564 6:30 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 28 ก.พ. 2565 6:00 น.28 ก.พ. 2565 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า28 ก.พ. 2565 6:00 น.28 ก.พ. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 15 พ.ย. 2564 6:30 น.28 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 10 ม.ค. 2565 6:00 น.30 พ.ค. 2565 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา10 ม.ค. 2565 6:00 น.30 พ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น11 เม.ย. 2565 6:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา15 พ.ย. 2564 6:30 น.15 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา3 ม.ค. 2565 6:30 น.31 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค27 มี.ค. 2565 6:30 น.27 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค3 ม.ค. 2565 8:30 น.9 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 ก.พ. 2565 6:30 น.13 มี.ค. 2565 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19