ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 24 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 124 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 224 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 324 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปี 424 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)24 พ.ค. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2558 6:30 น.5 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)28 มิ.ย. 2558 6:30 น.6 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 มิ.ย. 2558 6:30 น.25 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )9 ส.ค. 2558 6:30 น.24 ก.ย. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม15 มิ.ย. 2558 6:30 น.5 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 15 มิ.ย. 2558 6:30 น.10 ก.ค. 2558 18:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 5 ก.ค. 2558 6:30 น.5 ก.ค. 2558 18:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า15 มิ.ย. 2558 6:30 น.5 ก.ค. 2558 18:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 15 มิ.ย. 2558 6:30 น.25 มิ.ย. 2558 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 12 ส.ค. 2558 6:00 น.10 ธ.ค. 2558 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา12 ส.ค. 2558 6:00 น.10 ธ.ค. 2558 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น20 ต.ค. 2558 6:30 น.30 ต.ค. 2558 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา15 มิ.ย. 2558 6:30 น.15 มิ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่14 มิ.ย. 2558 8:30 น.14 มิ.ย. 2558 16:30 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา7 ส.ค. 2558 6:30 น.31 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค1 พ.ย. 2558 6:30 น.1 พ.ย. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค2 ส.ค. 2558 8:30 น.11 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 ต.ค. 2558 6:30 น.15 ต.ค. 2558 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19