ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 21 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)21 พ.ค. 2560 6:30 น.10 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 มิ.ย. 2560 6:30 น.29 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)3 ก.ค. 2560 6:30 น.13 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 มิ.ย. 2560 6:30 น.29 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )14 ส.ค. 2560 6:30 น.24 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 มิ.ย. 2560 6:30 น.9 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 19 มิ.ย. 2560 6:30 น.29 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 5 ส.ค. 2560 6:30 น.5 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า30 มิ.ย. 2560 6:30 น.30 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 19 มิ.ย. 2560 6:30 น.29 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 ก.ย. 2560 6:00 น.30 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา1 ก.ย. 2560 6:00 น.30 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น20 ต.ค. 2560 6:30 น.30 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา11 มิ.ย. 2560 6:30 น.11 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่18 มิ.ย. 2560 8:30 น.18 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา19 มิ.ย. 2560 6:30 น.29 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค2 พ.ย. 2560 6:30 น.2 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ส.ค. 2560 8:30 น.10 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ต.ค. 2560 6:30 น.12 ต.ค. 2560 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19