ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่าน Web (ครั้งที่ 1)
 • 20 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 120 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 220 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 320 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 420 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)20 พ.ค. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 มิ.ย. 2561 6:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา (ไม่ได้รับเงินคืน)4 ก.ค. 2561 6:30 น.12 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มิ.ย. 2561 6:30 น.2 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )13 ส.ค. 2561 6:30 น.23 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม18 มิ.ย. 2561 6:30 น.1 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 18 มิ.ย. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 16 ก.ค. 2561 6:30 น.16 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า16 ก.ค. 2561 6:30 น.16 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 18 มิ.ย. 2561 6:30 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 ก.ย. 2561 6:00 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  การประเมินการปัจจัยเกื้อหนุนโดยนักศึกษา1 ก.ย. 2561 6:00 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันแสดงผลการประเมินแสดงความคิดเห็น20 ต.ค. 2561 6:30 น.30 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา11 มิ.ย. 2561 6:30 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่18 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา5 ส.ค. 2561 6:30 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ประกาศผลสอบปลายภาค2 พ.ย. 2561 6:30 น.2 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค5 ส.ค. 2561 8:30 น.12 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ต.ค. 2561 6:30 น.14 ต.ค. 2561 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19