สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี   
  60110101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62110501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65110101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65110102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65110103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65112501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  67110501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1204 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคปกติ   
  60120101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62120501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1302 2.00
  65120101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65120102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65120103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65122501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  67120501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1202 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคสมทบ   
  60130101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62130501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65130101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65130102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65130103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65132501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  67130501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1204 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี ยกเว้นบางรายวิชา ภาคพิเศษ   
  60150101วิศวกรรมเครื่องกล 1464 2.00
  60150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1464 2.00
  60150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1464 2.00
  62150501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1304 2.00
  65150101วิศวกรรมเครื่องกล 1374 2.00
  65150102วิศวกรรมไฟฟ้า 1374 2.00
  65150103วิศวกรรมอุตสาหการ 1364 2.00
  65152501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1274 2.00
  67150501เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1204 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 8090823 – 7 ต่อ 19